Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2011-03-22
Kategoria
ZASTOSOWANIE ULGI W SPŁACIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 11
ZASTOSOWANIE ULGI W SPŁACIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podstawa prawna

ustawy:

  • z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późń. zm.);
  • z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z  2012 r.  poz. 749);

Dodatkowo dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r Nr 59, z poz. 404 z późń. zm.)

Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
 Teresa Stępień- podinspektor ds. księgowości podatkowej
II piętro, pok. 213, tel. 8462671 w.213
Sposób załatwienia sprawy  Wydanie decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty
  • wniosek o przyznanie ulgi,
  • kserokopia dokumentów potwierdzjących sytuację materialno-bytową podatnika,
  • dla podatników prowadzących działalność gospodarczą: informacja o sytuacji finansowej firmy oraz kserokopie dokumentów przedstawiających uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki.
Opłaty  Nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy

 Nie później niż w ciagu miesiąca od daty złożenia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

Inne informacje

 Rodzaj ulg:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej,
  • umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę
Formularze do pobrania

 Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych

formularz informacji

Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Teresa Stępień, podinspektor ds. księgowości podatkowej, 22 marca 2011 r.
Sprawdził:
Alicja Furgał, Skarbnik gminy, 22 marca 2011 r.
Zatwierdził:
Elżbieta Gil, Sekretarz gminy, 22 marca 2011 r.

Aktualizacja:

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS