M-G Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Reja 3

39-460 Nowa Dęba

 

GODZINY PRACY OŚRODKA


Poniedziałek
700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500


                                   NIP: 867-18-22-555                     REGON: 005660280


NR KONTA: 93 9434 1083 2003 1300 0446 0002  BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba

 

tel. 015 846 3494, 015 846 3493,

fax. 015 846 3493

e-mail:

 


 


Przy MGOPS funkcjonuje Punkt wydawania posiłków ( na parterze budynku ).


Misja:

" Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości"


 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.)
2.Ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)
3.Innych przepisów prawnych oraz Statutu.

Realizacja zadań Ośrodka polega w szczególności na :
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność.
Kierownika zatrudnia Burmistrz. Do kompetencji Kierownika należy:
- zarządzanie Ośrodkiem,
- reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka,
- tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,
- organizowanie pracy personelu.


Corocznie Kierownik składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości Gminy.
Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Może także kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców.

Praca socjalna w środowisku zamieszkania osób i rodzin świadczona jest przez wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie pracownicy socjalni mają prawo przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbędnych przy podejmowaniu działań i przyznawaniu świadczeń.
Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez wykwalifikowane opiekunki środowiskowe.
Konsultant – prawnik pracujący w Ośrodku świadczy porady prawne dla podopiecznych i klientów pomocy społecznej.
Szczególnym rodzajem wykonywanych zadań przez Ośrodek jest realizacja Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Dożywianie dzieci prowadzone jest w szkołach, natomiast dla innych osób posiłki są oferowane w Punkcie wydawania Posiłków przy MGOPS.

Ośrodek stale współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, Kuratorium, Radnymi, Sołtysami, Pedagogami, Służbą Zdrowia, Sądem i Kuratorami, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży "WSPARCIE", Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Towarzystwem Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących, Parafiami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Kołem Dzieci Niepełnosprawnych, Caritasem, innymi organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia w sprawach pomocy społecznej i innych, są przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, ustnie oraz za pośrednictwem osób trzecich.
       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na terenie miasta funkcjonują:

  1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych:
    39-460 Nowa Dęba
    ul. Jana Pawła II Nr 7
    tel. 0 (....) 15 846 22 14
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy

                     39-460 Nowa Dęba
                     ul. Kościuszki 110 
                     tel. 0 (....) 15 846 53 58 


 

                                                                                   

Kierownik MGOPS

Leszek Mirowski

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS