Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
ZASTOSOWANIE ULGI W SPŁACIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRAWNYCH
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 01
 
ZASTOSOWANIE ULGI W SPŁACIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH
ORAZ OSÓB PRAWNYCH
Podstawa prawna

 ustawy :

 • z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z  2012 r. poz.  749.)
 • z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm)

Dodatkowo dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późń. zm.)
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Władysława Wołosz, Kazimiera Maliborska- inspektorzy ds. podatków os osób fizycznych II piętro, pok. 207,

tel. 8462671 w.207

Małgorzata Wdowiak-referent ds. podatków osób prawnych

II piętro, pok. 213, tel. 8462671 w.213

Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji o zastosowaniu ulgi bądź o odmowie
Wymagane dokumenty
 • wniosek o przyznanie ulgi,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację materialno-bytową podatnika,
 • w przypadku działania przez pelnomocnika-pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Dodatkowo dla podatników prowadzących działalność gospodarczą:

 • informacja o sytuacji finansowej firmy oraz kserokopie dokumentów przedstawiąjących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku + rok obecny.
Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub kopii wynosi 17 zł. Wpłat należy dokonywać w kasie UMiG Nowa Dęba pok. 206 lub na rachunek bankowy BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba nr 50 9434 1083 2003 1300 0101 0001.

Czas załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy

UWAGA:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

Inne informacje

Rodzaj ulg:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
Formularze do pobrania

 Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Władysława Wołosz, Kazimiera Maliborska, inspektorzy ds. księgowości podatkowej, 15 listopada 2005 r.
Sprawdził:
Alicja Furgał, skarbnik gminy dnia 17 listopada 2005 r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 19 listopada 2005 r.

Aktualizacja:

W. Wołosz 03 grudnia 2010 r

Magdalena Skura, 22 marca 2011 r

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS