UMiG dla osób niepełnosprawnych

Obsługa klientów niepełnosprawnych

Na budynku Urzędu (przy wejściu głównym od strony ul. Rzeszowskiej) został zamontowany dzwonek przeznaczony dla osób mających trudności z dostaniem się na piętra Urzędu. Po naciśnięciu dzwonka przyjdzie pracownik, który pomoże w załatwieniu sprawy.

 

Ponadto, w związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. w Urzędzie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej "osobami uprawnionymi", korzystanie z następujących uprawnień:

 

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

  

1) Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie.

      

2) Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone  wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

        

3) Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomuch (SKOGN).

   

4) Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

    

2. Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

  

1) Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

  

2) Wojewoda prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze danego województwa. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.

  

3) Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 127 i Nr 171, poz, 1016).

   

4) Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

5) Zgłoszenie powinno być dokonane w formie uzgodnionej w Urzędzie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych np. mailem, faksem.

 

6) W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

7) Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

8) Mając na uwadze konieczność zapewnienia bieżącego kontaktu z osobami uprawnionymi Urząd jest przygotowany do świadczenia pierwszego kontaktu z osobą uprawnioną. Osobą przeszkoloną w tym zakresie jest Krystyna Konefał (pokój nr 102, I piętro, tel. +48 15 846 26 71, faks. +48 15 846 51 37, e-mail: ), która ukończyła kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego organizowany przez Polski Związek Głuchych. Osoba ta ma bezpośredni kontakt z klientem pracując w Kancelarii Ogólnej Urzędu. 

  

9) Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

  

3. Ze środków udostępnianych przez Urząd wspierających komunikowanie się.

 

Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakty w szczególności poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej,

- przesyłanie faksu,

- stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

OR.BS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS