Narodowy Spis Powszechny

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011

  • 2010-12-06

     Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 .

 

WYMAGANIA:
Kandydat na rachmistrza spisowego:
1. Musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.
2. Preferowane będą osoby znające obsługę urządzeń klasy smartfon (hand-held) oraz biegle posługujące się komputerem. Szczegółowe i dokładne wymagania dla funkcji rachmistrza spisowego wynikające z instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 do pobrania ( szczegółowe wymagania PDF )
3. Niezależnie od spełnienia wyżej opisanych warunków kandydat na rachmistrza będzie musiał złożyć oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

 

Kandydaci na rachmistrzów:
1. Zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach n.t. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej, kandydaci będą powołani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego na rachmistrza Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Informacje dla rachmistrzów:
1. Przed rozpoczęciem spisywania rachmistrz zostanie pouczony przez zastępcę gminnego komisarza spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
2. W trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych rachmistrz zostanie wyposażony w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
3. Rachmistrzowi spisowemu będzie przysługiwała ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
4. Rachmistrz spisowy nie może bez porozumienia z GKS lub WBS wypowiadać się do mediów w sprawach spisowych.

Terminy związane z naborem oraz pełnieniem funkcji rachmistrza spisowego
1. Obowiązkowe szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów przewidywane są w okresie 5 stycznia 2011 do 25 lutego 2011 w. Szkolenie jest organizowane przez wojewódzkie biuro spisowe utworzone przy Urzędzie Statystycznym w Tarnobrzegu. Czas szkolenia: 3 dni, przewidywany termin szkolenia 27 -29 stycznia 2011 r. Zakres szkolenia: założenia metodologiczne i organizacyjne, obsługa aplikacji mobilnej, formularza elektronicznego i terminali hand-held. Szkolenie kończy się egzaminem.
2. Obchód przedspisowy rachmistrza: 1 - 17 marca 2011.
3. Odprawa przedspisowa: 6 – 7 kwietnia 2011.
4. Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań: 8 kwietnia – 30 czerwca 2011.

       Zgłoszenia (wypełnione wzory formularza i oświadczenia oraz kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie) przyjmowane będą  do 20 grudnia 2010  r. w formie pisemnej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba , I pietro, pok. 102 (w godzinach pracy).

Dodatkowych informacji udziela: Maryla Siudem, tel. 15 846 26 71 w. 302.

Więcej informacji o Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na stronie:
http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

Dokumenty do pobrania:

 OR/MS

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS