Informator

DOPŁATY DLA ROLNIKÓW W 2007 ROKU !!!!

  • 2007-03-15

DOPŁATY DLA ROLNIKÓW
w 2007 roku !


Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie:
1. płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
2. płatności uzupełniających do powierzchni upraw podstawowych
3. płatności uzupełniających do powierzchni upraw chmielu
4. płatności uzupełniających do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę
5. płatności energetycznych
6. płatności cukrowych
7. pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

trwa
od 15 marca do 15 maja 2007 r.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku po terminie od 15 maja do 9 czerwca 2005 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna producentowi rolnemu kwota płatności będzie obniżona o 1%.

Wszystkich rolników zainteresowanych pomocą w wypełnianiu wniosków, doradcy rolni Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz pracownik Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba zapraszają codziennie od poniedziałku do piątku do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w godzinach pracy Urzędu do pokoju nr 303 na III piętrze.

Płatności zwierzęce (do bydła, owiec, kóz i koni) będą przysługiwać tym rolnikom, którzy w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. utrzymywali zwierzęta (zwierzęta zostały zgłoszone w tym czasie do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt) oraz jednocześnie posiadali trwałe łąki pastwiska.

W 2007 r. rolnicy nadal muszą zadeklarować te użytki zielone do wniosku, by uzyskać płatności zwierzęce. Trwałe użytki zielone obejmują również trawy na gruntach ornych , zgłoszone we wniosku w 2006 r. uprawiane przez okres co najmniej 5 lat na tej samej działce. Producenci koni muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o utrzymaniu koni wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych. Formularz zaświadczenia został opracowany w ARiMR
Do płatności zwierzęcych uprawnieni będą też nowi rolnicy, którzy po raz pierwszy będą składać wnioski w 2007 r. i spełnią warunki programu(obsada zwierząt, na poziomie co najmniej 3,3 DJP na 1 hektar trwałych użytków zielonych, zgłoszonych do systemu i utrzymywanych
w okresie od 15 września 2006r do 14 marca 2007 r.).

Barbara Sudoł

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS