Informator

  • 2012-11-23

Nabór do projektu "Praca na własny rachunek szansą wejścia na rynek pracy",

    Informujemy, iż stowarzyszenie PROCARPATHIA w Rzeszowie od dnia 3 grudnia 2012 roku rozpocznie nabór do projektu "Praca na własny rachunek szansą wejścia na rynek pracy", w ramach którego otrzymać można będzie dotację w wysokości do 40 000zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja potrwa do 08 stycznia 2013r.
    Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w prowadzonym przez MARR S.A Punkcie Konsultacyjnym - Mielec, ul. Chopina 18, w godzinach od 7.00 do 16.00.

Kryteria grupy docelowej:

Nr 1

    Osoba bezrobotna zarejestrowana w jednym z podkarpackich Powiatowych Urzędów Pracy - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Nr 2

Osoba w wieku od 18 do 25 roku życia - są to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały skończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin).

Kryteria dostępu udziału w projekcie:

Nr 1
Osoba zamieszkująca w woj. podkarpackim (według Kodeksu Cywilnego), co jest potwierdzone stałym lub tymczasowym meldunkiem w województwie podkarpackim.

Nr 2


Osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Nr 3

Osoba, która, nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Nr 4

Osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych i przystąpieniem do udziału w projekcie, nie będąca członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w tym okresie (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa), nie posiadająca obecnie i w tym okresie udziałów bądź akcji w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego, z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Nr 5

Osoba nie planująca prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w PO KL i przejętej (będącej kontynuacją działalności) po członku najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie).

Tomasz Ortyl
Punkt Konsultacyjny KSU
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
tel. 17 788 18 56, e-mail tomasz_ortyl@marr.com.pl
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS