Informator

Kolejna szansa na otrzymanie dotacji na założenie firmy

  • 2012-10-11
    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z dniem 1 października 2012 rozpoczęło realizację projektu pt. „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!” w ramach działania 6.2 PO KL. Rekrutacja uczestników projektu zakłada przeprowadzenie 2 naborów w terminach:
• listopad/grudzień 2012 (40 miejsc w projekcie)
• kwiecień 2013 (40 miejsc w projekcie)

    Projekt skierowany jest do osób:
• w wieku od 18 do 25 roku życia
• zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy
• zamieszkujących woj. podkarpackie i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie tego województwa, które nie otrzymały bezzwrotnych środków na podjęcie działalności od 01.01.2008 roku
• nie posiadających zarejestrowanych działalności gospodarczych w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

    Formy wsparcia w projekcie:
• szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (56 h) dla wszystkich
• doradztwo indywidualne z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (6 h) dla wszystkich
• bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 40 000 zł dla 64 osób
• wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 500 zł/m-c dla 64 osób
• wsparcie pomostowe w formie szkoleń (16 h) i doradztwa indywidualnego (6 h) dla każdej nowo utworzonej firmy

    „Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement"
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" r. realizuje projekt pt. „Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement" w ramach poddziałania: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu przewidziany jest w terminie:
• październik-listopad 2012 r. (I nabór: 25 osób)
• luty 2013 r.(II nabór: 25 osób)

Projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych, które spełniają poniższe kryteria:
• I GRUPA: Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.
• II GRUPA: Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu) u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferowane będą m.in.:
• szkolenia zawodowe zgodne z obranym profilem działalności gospodarczej,
• wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 PLN oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 1500 PLN/ m-c
• 6-miesięczne płatne praktyki zawodowe dla osób, które nie otrzymały dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Podstawowe informacje w powyższym zakresie można także uzyskać w prowadzonym przez MARR S.A Punkcie Konsultacyjnym - Mielec, ul. Chopina 18, w godzinach od 7.00 do 16.00.


Tomasz Ortyl
Punkt Konsultacyjny KSU
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
tel. 17 788 18 56, e-mail tomasz_ortyl@marr.com.pl
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS