Informator

zebranie mieszkańców sołectwa Jadachy

  • 2012-09-14


O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa Jadachy,
że 23 września 2012 r. tj. w niedzielę o godz. 1400
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

odbędzie się zebranie,
na które zapraszam wszystkich mieszkańcówPorządek zebrania :
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie między zebraniami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania tj. z 12 lutego 2012 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
1) środków z funduszu sołeckiego na 2013 rok,
2) ustalenia stawki czynszu na 2013 rok za dzierżawę mienia gminnego pod uprawy rolne,
3) ustalenia stawki czynszu na 2013 rok za dzierżawę mienia gminnego pod uprawę wierzby

     energetycznej,
4) dzierżawy przez Ludowy Klub Sportowy działki o nr ewid.250/4 – obręb Jadachy z przeznaczeniem

     na boisko sportowe,
5) przedłużenia umów dzierżawy z firmą MNI Telekom na dzierżawę działki nr ewid. 2955 –obręb

    Jadachy i Klubu Rolnika w Jadachach,
6) podziału środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego,
7) wycinki drzew w lesie gminnym,
8) sprzedaży działek powstałych w wyniku podziału działki nr ewid. 459/2- obręb Jadachy .
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zamknięcie zebrania.

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.SOŁTYS SOŁECTWA
JÓZEF GRDEŃ


Jadachy, 14 września 2012 r.

OR/MP

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS