Informator

„Aktywny Samorząd” - likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

  • 2012-08-07
    Powiat Tarnobrzeski przystąpił do pilotażowego Programu PEFRON „Aktywny Samorząd”, który realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
    Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
 
   Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1- pomoc przy zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich lub brajlowskich,
6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

    Adresaci programu:
1. adresatem programu jest osoba niepełnosprawna , która w przypadku:
- obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b) dysfunkcję narządu ruchu,

- obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

- obszaru B2 i B3 - w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b) dysfunkcję narządu wzroku,

- obszaru B4 - w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest , lub w danym roku będzie, beneficjentem pomocy w ramach obszaru B1, B2 lub B3.

- obszaru C
a) posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b) nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym z zastrzeżeniem ust. 2

- obszaru D - posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod opieką dziecko.

2. Kobiety powyżej 60 – roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C, o ile są zatrudnieni.

3. Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

- w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,

oraz gdy PEFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie niepełnosprawności::
- w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

4. Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów A-D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

5. w programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
- którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PEFRON lub wobec realizatora programu,
- ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lata przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PEFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
- ubiegający się o dofinansowanie w obszarach A-E, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PEFRON,
-  Ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

    Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PEFRON: www.pfron.org.pl

    Druki do pobrania dla osób zainteresowanych znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w zakładce „Aktualności”: www.pcprtarnobrzeg.pl


RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS