Informator

  • 2012-06-27

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska m.in. zminiła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. Fot. UMiG
Podczas czerwcowej sesji Rada...

Pierwszym tematem czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i udzielenie burmistrzowi absolutorium. Radni przyjęli także szereg uchwał z zakresu edukacji, finansów oraz zmian w zasadach przyznawania tytułów Honorowego Obywatela Nowej Dęby i Zasłużonego dla Miasta i Gminy.


W związku z zakończeniem prowadzenia Zespołów Wychowania Przedszkolnego w ramach projektów „Lepiej w grupie niż w chałupie – II edycja” – edukacja przedszkolna dla dzieci z terenu sołectw Tarnowska Wola, Alfredówka, Jadachy, Cygany, realizowanych przy wsparciu unijnym, podczas sesji radni podjęli uchwały umożliwiające kontynuację prowadzenia Zespołów Wychowania Przedszkolnego w tych sołectwach.


Radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację złożonego jeszcze w 2008 roku projektu pn. „Przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach”. Tą samą uchwałą radni dostosowali także plan dochodów i wydatków WPF w roku 2012, do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 27 czerwca 2012 roku.

Rada Miejska zmieniła także uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu tarnobrzeskiego na modernizację drogi Ocice-Jadachy. Udzielona dotacja rozliczona zostanie jako udział Gminy Nowa Dęba we wspólnej realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 110 R relacji Ocice-Jadachy", a kwota o którą zmniejszyła się wartość prac w wyniku postępowania przetargowego zostanie rozliczona w ramach dotacji przekazanej Gminie Nowa Dęba przez Powiat Tarnobrzeski na wykonanie ul. Szpitalnej. Przyjęte rozwiązanie upraszcza procedury związane z zawartą umowa na remont drogi powiatowej Ocice-Jadachy.


Radni przyjęli ponadto zmiany w uchwale w sprawie ustanowienia tytułów: ”Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tytułów zaproponowane przez Komisję Statutowo- Organizacyjną Spraw Społecznych i Etyki Rady Miejskiej. Komisja po przeanalizowaniu uwag i sugestii Kapituły rozpatrujacej wnioski o nadanie tytułów, wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o zmianę zapisów obowiązujacej uchwały.
Radni zmienili m.in. skład osobowy Kapituły. W nowym brzemieniu uchwały w jej skład wchodzą jako Przewodniczący Kapituły – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz członkowie: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrzowie minionych kadencji odrodzonego samorządu i 2 osoby, którym wcześniej nadano tytuły, zapraszane do pracy w Kapitule przez Przewodniczącego Kapituły. Radni doprecyzowali także zapisy dotyczące nadawania tytułów w drodze odrębnych uchwał oraz zmienili sposób opiniowania wniosków przez Kapitułę, wnosząc o wprowadzenie głosowania tajnego. Ponadto zdecydowali o wyłączeniu członka Kapituły z rozpatrywania wniosków w przypadku kandydowania do tytułu, złożenia wniosku lub reprezentowania podmiotu składającego wniosek.

 

Podczas czerwcowej sesji radni dokonali także zmian w budżecie w działach transport i łączność oraz pomoc społeczna.

 

PG/PA

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS