Gospodarka

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  • 2009-10-08

W 2005 r. została uchwalona nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.). W związku z tym, zgodnie przepisami wymienionej ustawy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą się ubiegać:
- osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, a także ich następcy prawni;
- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a także ich następcy prawni;
- spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, albo następcy prawni spółdzielni, mogą przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
W przypadku osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, z wnioskiem o przekształcenie muszą wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści.
Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę stanowi różnica pomiędzy wartością prawa użytkowania wieczystego a wartością nieruchomości. Wartość nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego jest określana przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 sierpnia 2007 r., przy jednorazowym wniesieniu opłaty za przekształcenie, osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego udziela się bonifikaty w wysokości 99%.
Wniosek wg załączonego wzoru wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. 110.
Przy składaniu wniosku o przekształcenie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł.

 

GPN - JSz

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS